anbi

Gemaakt op dinsdag 18 april 2017 10:24

Wettelijke verantwoording wegens onze ANBI-erkenning

De Historische Vereniging IJsselham is opgericht op 16 september 1992 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22424636. De vereniging is gevestigd in de gemeente Steenwijkerland, aan de Hoofdstraat 23a, 8375 AK te Oldemarkt. Dit is het post- en tevens bezoekadres.

 De doelstellingen van de HVIJ zoals vermeld in artikel 2, lid 1, van de statuten, zijn als volgt:

-    het bevorderen van de belangstelling en de kennis van het gebied van de voormalige gemeente IJsselham,

-    het bevorderen van de instandhouding en het behoud van gebouwen en andere objecten die voor de geschiedenis van het gebied van waarde zijn,

-    het verrichten of doen verrichten van historisch onderzoek en het bijeenbrengen van oudheidkundige en volkskundige gegevens,

-    het verwerven, verzamelen, beheren of laten beheren van historische voorwerpen, documenten, geschriften, foto’s, prenten, schilderijen, archeologische vondsten en dergelijke, alles voor zover betrekking hebbend op de geschiedenis van het gebied en alles in de ruimste zin van het woord.         

De vereniging heeft op 1 januari 2009 de ANBI-status verworven, onder nummer 801618137. Sedert 1 januari 2012 is zij tevens een culturele ANBI.

Volgens de statuten, artikel 8, bestaat het bestuur uit minimaal 5 personen. In het huidige bestuur hebben zitting:

I. A. Weemstra Imke voorzitter
H.J.A. Snelder Herman secretaris
A.H.M. van der Vegt Bettie penningmeester
P.G. Kempers Paul bestuurslid
R. Smit Roel bestuurslid
H. Vrind Hans bestuurslid
vacant   bestuurslid
vacant   bestuurslid
vacant   bestuurslid

Beleidsplan beleidsplan pdf
Jaarverslag van activiteiten 2016 jaarverslag.pdf
Exploitatierekening 2016- en begroting 2017
Balans 2016 balans.pdf

Bestuursleden ontvangen geen beloning. De HVIJ heeft geen medewerkers in dienst.