laatst toegevoegd:

Naar aanleiding van de nieuwe - strengere - maatregelen die door de overheid zijn getroffen in verband met de Corona-perikelen, moesten we besluiten om voorlopig onze activiteiten stop te zetten. Deze maatregel geldt voorlopig tot 01-06-2020, tenzij zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Dit geldt ook voor de twee exposities die wij zouden houden, te weten `75 Jaar Bevrijding' (april tot september) en `IJsselham, Hoogeweg, Kalenberg' (September tot Kerstrondje Oldemarkt, rond 20 december).

Laatste gastenboek berichten

Levend geheugen
De afgelopen jaren heb ik tot mijn grootste genoegen mogen ervaren hoe fantastisch het is dat Heemkundige Kringen, Historische verenigingen of Werkgroepen in heel veel plaatsen het geheugen van mensen wakker houden en de verh...
dhr
geachte redactie in de SH in 21-2-juni 2013 staat een stukje over de kunstbunker bij Paaslo-Oldemarkt, met een foto van een bouwtoezicht vergadering met daarbij een paar vragen.... U vroeg of er nog meer kinderen naar Oldem...
vrijwilligers
Beste vrijwilligers, 3 weken geleden waren wij met 2 nichtjes naar de avond openstelling in Oldemarkt, tijdens onze vakantie. Wij zijn daar heel hartelijk ontvangen en verwend met koffie. Op onze vragen daar werd gelijk ge...
De christelijke Muziekvereniging "Excelsior" Kalenberg - Hoogeweg bestaat in november dit jaar 100 jaar! 
Ter gelegenheid van dit jubileum zullen diverse activiteiten plaats vinden; op 2 november is een jubileum concert in het KGH te Kalenberg en op 3 november een speciale kerkdienst in Paasloo, voorgegaan door ds. E.H. Jans.  Tevens verschijnt er een bijzonder jubileum boek, waarin alles wat de vereniging in deze honderd jaar heeft meegemaakt, met foto's data en anekdotes staat opgetekend.

Middels het bestelformulier kunt u kenbaar maken of u vast wilt inschrijven voor één (of meerdere) exemplaren van het jubileumboek. Wij zullen deze voor u reserveren.

De Historische Vereniging IJsselham heeft besloten in haar jubileumjaar de eigen collectie in twee delen tentoon te stellen. Op zaterdag 29 september 2018 zal de tweede expositie om 14.00 uur feestelijk worden geopend. Voor deze opening zijn alle oud- bestuurders uitgenodigd hetgeen een mooie gelegenheid biedt om herinneringen op te halen over de afgelopen 25 jaar. Op de tentoonstelling zijn vele bodemvondsten uit onze regio te zien, opgegraven door o.a. Gerrit Jonker en Dhr. Spitzen. Van Gerrit Jonker zijn tevens door hem, naar voorbeeld van prehistorische vondsten gemaakte, werktuigen te zien en te gebruiken. Ook zijn er maquettes van historische gebouwen opgesteld. Van ons blad “De Silehammer” zijn spraakmakende artikelen van 2005 – 2018 uitvergroot te lezen en er is een aparte hoek ingericht waarin de attributen van diverse dorpsomroepers zijn te bewonderen. U bent van harte welkom: op de opening; in de week erna elke avond van 19.00 uur tot 21.00 uur en daarna elke maandag van 19.00-21.00 uur en op de donderdagmorgens.

Wettelijke verantwoording wegens onze ANBI-erkenning

De Historische Vereniging IJsselham is opgericht op 16 september 1992 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22424636. De vereniging is gevestigd in de gemeente Steenwijkerland, aan de Hoofdstraat 23a, 8375 AK te Oldemarkt. Dit is het post- en tevens bezoekadres.

 De doelstellingen van de HVIJ zoals vermeld in artikel 2, lid 1, van de statuten, zijn als volgt:

-    het bevorderen van de belangstelling en de kennis van het gebied van de voormalige gemeente IJsselham,

-    het bevorderen van de instandhouding en het behoud van gebouwen en andere objecten die voor de geschiedenis van het gebied van waarde zijn,

-    het verrichten of doen verrichten van historisch onderzoek en het bijeenbrengen van oudheidkundige en volkskundige gegevens,

-    het verwerven, verzamelen, beheren of laten beheren van historische voorwerpen, documenten, geschriften, foto’s, prenten, schilderijen, archeologische vondsten en dergelijke, alles voor zover betrekking hebbend op de geschiedenis van het gebied en alles in de ruimste zin van het woord.         

De vereniging heeft op 1 januari 2009 de ANBI-status verworven, onder nummer 801618137. Sedert 1 januari 2012 is zij tevens een culturele ANBI.

Volgens de statuten, artikel 8, bestaat het bestuur uit minimaal 5 personen. In het huidige bestuur hebben zitting:

I. A. Weemstra Imke voorzitter
H.J.A. Snelder Herman secretaris
A.H.M. van der Vegt Bettie penningmeester
R. Smit Roel bestuurslid
H. Vrind Hans vicevoorzitter
C. Hoek Colin bestuurslid
vacant   bestuurslid
vacant   bestuurslid
vacant   bestuurslid

Beleidsplan 2018-2021 beleidsplan pdf
Jaarverslag van activiteiten 2017 jaarverslag.pdf
Verlies en Winst 2017 en begroting 2018
Balans 2017 balans.pdf

Bestuursleden ontvangen geen beloning. De HVIJ heeft geen medewerkers in dienst.


 1. Aanleiding
  Per 25 mei 2018 gelden er nieuwe wettelijke regels (AVG) voor het vastleggen en publiceren van gegevens die verenigingen van hun leden bijhouden. Deze regels zijn ook van toepassing op de Historische Vereniging IJsselham. Het bestuur wil, om de privacy van de leden te waarborgen en om als bestuur gevrijwaard te blijven van mogelijke claims door schending van de privacy van de leden, aan de wettelijke voorschriften voldoen.
 2. Gegevens ledenbestand
  Het bestuur registreert van de leden alleen naam, adres, bankrekening-nummer, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden door het bestuur gebruikt om contributie te innen, voor het verzenden van het verenigingsblad De Silehammer en om leden te informeren over verenigingsactiviteiten. Van leden die hun lidmaatschap beëindigen worden aan het einde van het verenigingsjaar de gegevens verwijderd uit het bestand.
 3. Publicaties
  De ledenlijst is een niet voor derden toegankelijk bestand en wordt niet gepubliceerd. Van door ons georganiseerde activiteiten kunnen verslagen en foto's worden gepubliceerd op de website en/of op de facebookpagina van de vereniging. Bij deze foto’s kunnen alleen met toestemming namen van betrokkenen in de bijschriften worden geplaatst (zie ook artikel 5). De website en de facebookpagina hebben geen afgeschermd gedeelte. Wat daar geplaatst wordt is voor iedereen zichtbaar.
 4. Verplichtingen bestuur
  a. Het bestuur is verplicht dit reglement onder de aandacht van de leden te brengen.
  b. Nieuwe leden ontvangen dit reglement bij aanmelding. Tevens staat het reglement op de website van de vereniging.
  c. Het is niet toegestaan de ledenlijst incl. de adresgegevens aan derden te verstrekken.
 5. Verplichtingen van de leden
  Leden die niet wensen dat er van hen foto's op de website, op Facebook en/of in “De Silehammer” worden geplaatst kunnen dit schriftelijk (per brief of per e-mail) aan het bestuur kenbaar maken.
  Contactgegevens:
  Historische Vereniging IJsselham
  Hoofdstraat 23a - 8375 AK - Oldemarkt
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 6. Overige verplichtingen
  Het is bestuur, vrijwilligers en redactieleden van “De Silehammer” niet toegestaan gegevens van de leden te gebruiken of beschikbaar te stellen aan derden.
Aldus vastgesteld door het bestuur d.d. 18-06-2018

Voorzitter: Imke Weemstra                                                        Secretaris: Herman Snelderdorpswandelingen

dorpswandelingenHier vind u twee cultuurhistorische dorpswandelingen welke zijn gemaakt door redactieleden van De Silehammer in nauw overleg met de twee Verenigingen voor Plaatselijk Belang. lees meer
logo facebook
Film over Ossenzijl 1945-2017film over Ossenzijl 1945-2017Om de film te bekijken dient u als wachtwoord Oss2017 te gebruiken.