Eerder geplaatst in HVIJ-kwartaalblad De Silehammer 19/2 (juni 2011).

Een vervolg over het Dagboek van Cip van de Bult uit Kuinre. Vorige keer is er geschreven tot en met juni 1888. De informatie van zijn periode in Maassluis is niet relevant voor ons gebied. Vandaar dat er deze keer samenvattingen zijn geschreven over zijn wederwaardigheden aldaar. De dagen dat er contact was met de mensen in Kuinre/Slijkenburg zijn voluit weergegeven.
[Wederom tussen vierkante haken verduidelijkingen van de redactie.]

Juli 1888
Cip houdt zich in juli bezig met het bouwen van een nieuwe sluis. Hij onderzoekt wie wat krijgt aanbesteed, waar de materialen vandaan komen en onderhoudt contacten met de ingenieur. Verder heeft Cip veel administratieve bezigheden. Halverwege juli moet hij naar Rozenburg-Oostpunt om toezicht te houden op een steenbestorting voor een dukdalf en het opmeten van de schepen waarmee de steen is aangevoerd. De zeiltochtjes met een rijksvaartuig naar die dukdalven zijn wel aardig met het oog op de declaratie die hij daarvoor kan indienen. De werkzaamheden betreffen hoofdzakelijk schrijf- en tekenwerk. Alvorens met de eigenlijke tekeningen te beginnen, heeft hij eerst de vaargeul figuurmatig voorgesteld en de rivier- en peilkaarten bijgewerkt.

Augustus 1888
Cip krijgt twee studenten van de Polytechnische School [Delft]. Een van deze twee studenten heeft een kamer gehuurd onder die van Cip. Sinds enige tijd wordt de kamer achter Cip bewoond door een apothekersbediende uit Breda.

Uit het dagboek, 4 augustus
Als buren zoogenaamd hebben wij vriendschapsbetrekkingen aangeknoopt; geregeld brengen wij elkander over en weer een bezoek. De vorige Zondag zijn wij samen naar Delft gewandeld; de terugreis hebben wij per omnibus gemaakt.

Uit het dagboek, 13-18 augustus
Toezicht gehouden op werken aan de Oostpunt van Rozenburg. Aangevoerd aldaar 224 m3 puin en 2000 perkoenpalen; verder werd 340 m2 steenbezetting gemaakt. Heden sprak ik iemand uit Kuinre namelijk de zoon van de Wed. Dragt; deze persoon vaart op een Urker visschers-schuit genaamd U.K. 177. Om reden dat zijn baas het bedrijf op de Noordzee uitoefent wordt de haven van Maassluis dikwijls door hen bezocht, hetzij bij storm of ook gedurende de Zondag.
[perkoenpaal: geschilde stam van den of eik, lang 120-160 cm, omtrek 30 cm.]

September 1888
Uit het dagboek, 2 september
Heden ben ik naar Amsterdam geweest, voldoende aan een verzoek van Roelof van Koersveld. Wegens het regenachtig weder heb ik mijn bezoek slechts kort gemaakt; aldaar aangekomen om 10u10’ ben ik 4u3’ weder vertrokken. Met de boot vertrekkende 6u30’ uit Rotterdam kwam ik ruim 8 uur te Maassluis aan.

De bestektekeningen zijn gereed, Cip moet nu een peilkaart vervaardigen. Hij is belast met het toezicht houden op diverse bouwwerken.

Uit het dagboek, 30 september
Vandaag was ik door R. van Koersveld verzocht naar Amsterdam te komen, een en ander was bij mijn vorig bezoek afgesproken; met het oog op de drukte en het vroegtijdig vertrekken van de Maassluissche boot uit Rotterdam heb ik aan het verzoek niet voldaan. Daar ik plan had een stukje land van wijlen Tante Geertrui te koopen, waarvan ik opdracht had gedaan aan E. Peereboom, kon ik niet slagen wegens de samenvoeging van al de perceelen. Hedenmorgen ontving ik een brief van E. Peereboom waarin mij werd medegedeeld, dat hij nog ƒ10,- met het verhoogen had verdiend.

Oktober 1888
In oktober gaat Cip toezicht houden op het baggerwerk in de Koningshaven te Rotterdam. Hij krijgt daar tijdelijk een ark ter beschikking, voorzien van het nodige meubilair. Er is een kok aangesteld die tevens dienst moest doen als roeier. De kok/roeier kreeg een weekgeld van ƒ 10.- Op 15 oktober heeft R. van Koersveld uit Amsterdam hem een bezoek gebracht, ’s avonds om 21.00 uur is die weer vertrokken.

November 1888
Op 1 november is het Allerheiligen. De Heilige Missen bijgewoond in de Kerk op het Stieltjesplein.
[Voormalige kerk van de Heilige Martelaren van Gorcum.]

Uit het dagboek, 17 november
Heden is de herdenking van Nêêrlands 75 jarige onafhankelijkheid te dezer stede [Rotterdam, daar lag de ark] feestelijk herdacht. Allerwegen zijn eerepoorten en bogen opgericht, in de voornaamste straten zijn op onderlingen afstand van een paar meters palen in den grond gezet omwonden met groen; deze palen zijn aan elkaar verbonden door een keten van groen, doorvlochten met oranje linten, enz. Dit laatste gaf met de uitgestoken vlaggen aan een en ander een recht feestelijk aanzien.
De prachtige optocht die in de Rosestraat zich samenstelde en vandaar de stad intrekkende, tevens onmiddellijk de ark moest passeren, was zeker een van de merkwaardigste nummers van het feestprogramma. De illuminatie was eveneens prachtig, jammer dat de harde wind gepaard met hevige stortregens een menigte lichten uitdoofde. Bijna aan elk huis zag men een verlichte W met de jaartallen 1813-1888. Het mooiste gedeelte van de illuminatie dat ik gezien heb, was aangebracht aan en op de brug bij de Korte Hoogstraat. Tegen een uur of 9 werd het weer iets beter, duizenden menschen waren toen op de been. Om 10 uur werd een schitterend vuurwerk afgestoken; tot dien tijd werd op verschillende pleinen een muziekuitvoering gegeven, in opzettelijk voor dat doel gebouwde muziektenten.

Uit het dagboek, 18 november
Roelof van Koersveld is heden met Veronica Peereboom te Kuinre getrouwd.
[Cip was een jaar ouder dan Roelof, de jongste broer van zijn stiefmoeder. Roelof =
Rudoph/Rodulphus van Koersveld, 13.03.1864-21.10.1903; gehuwd 10.11.1888 met Froukje = Fronica Peereboom, 17.02.1862-09.06.1941] [In De Silehammer 17/4,101-106 een artikel over verlatijnste RK voornamen.]

Uit het dagboek, 25 november
Vanmorgen ontving ik een brief van G. Bouma meldende zijn vertrek naar IJsselham, en een van Kemme over de geldleening.

December 1888
Cip rondt zijn werkzaamheden in Rotterdam af en pakt zijn koffers in om per boot weer naar Maassluis te vertrekken, opnieuw bij Wed. Veltenaar in huis. Hij heeft de Zeer Weledel Gestrenge Heer Ingenieur verlof gevraagd om met de kerstdagen naar huis te gaan. Verlof werd toegestaan maar omdat zijn beide collega’s met deze dagen uitgaan, werd Cip voorgesteld de reis na Kerstmis te ondernemen. Dit voorstel neemt hij voorlopig aan.

Uit het dagboek, 8 december
Hedenmorgen ontving ik een postpakket van huis, inhoudende twee letters, zijnde de eersten van mijn naam en bovendien nog twee bloedworsten. Bij een bezoek aan de ingenieur heeft Cip verlof gevraagd voor 10 dagen ingaande 31 december en eindigende 9 januari 1889. De ingenieur moet dit overleggen met de arrondissementsingenieur. Van een collega hoort Cip dat deze man, juist op inspectiereis langs de Waterweg, goedgunstig beschikt op zijn verzoek; officieel bericht moet hij nog ontvangen.

Uit het dagboek, 22 december
In verschillende groote plaatsen worden vergaderingen gehouden, waarop met kracht wordt geprotesteerd tegen de invoering van het wetboek van strafrecht in Italië waardoor de H. Vader en de Geestelijkheid aldaar in de beoefening van hun ambt zeer worden bemoeilijkt. Eveneens wordt op herstel van de wereldlijke macht van Z.H. den Paus aangedrongen, dat zoozeer met vrije uitoefening van de geestelijke bediening in verband staat.

Uit het dagboek, 30 december
Hedenochtend 7 uur ving ik mijn reis aan van hier naar Rotterdam, waar aan de gewone verplichting van Mis te horen moest worden voldaan, ten 9 ure bestond hiertoe gelegenheid, in eene Kerk onmiddellijk bij het station. Om 10u15’ stapte ik op de trein en arriveerde ruim 3 uur te Peperga; toevallig bestond de gelegenheid vandaar naar Oldemarkt te rijden. Bij Lok ontmoette ik G. Postma, die met bruiloftsgasten uit Steenwijk te Oldemarkt was; daar het allicht 12 uur of later zoude worden eer hij kon vertrekken, werd mij voorgesteld per rijtuig een eindje weg te brengen, ’t is te begrijpen dat dit voorstel werd aangenomen. Op voren beschreven wijze bracht hij mij veel verder dan ik had verwacht, en wel tot J. van Ens. In deze herberg werd een opknappertje genomen, waarna wij afscheid namen en ik de reis naar Kuinre verder te voet heb afgelegd, alwaar ik precies 7 uur aankwam. Of de kinderen van Epke in hun schik waren met mijn thuiskomst behoeft niet gezegd te worden.
[G. en H. Lok, omnibusdienst tussen Oldemarkt en Peperga vanaf 1884.]

Uit het dagboek, 31 december
Na bijwoning van de H. Mis, heb ik verschillende kennissen opgezocht. Hedenmiddag heb ik het in aanbouw zijnde boterfabriek bezichtigd. Tot sluiting van het Gouden Priesterjubilé van Z.H. den Paus is hedenavond een plechtig lof gehouden, waarbij ik mede tegenwoordig was. Hierna waren Epke en ik bij J. van Someren verzocht om een partijtje te domineeren [domino spelen], aan welk partijtje ook nog werd deel genomen door W. de Zwart en C. Ontijd (decoratieschilder alhier werkzaam in de pastorie). Tot middernacht waren we genoeglijk bezig; zodra de klok van het raadhuis dit uur aankondigde wenschten we elkander een gelukzalig Nieuwjaar, waarop Epke en ik huiswaarts keerden. [‘Het’ fabriek was gangbare volkstaal; Zuivelfabriek de Fakkel is gebouwd najaar 1888 en in gebruik genomen 19 februari 1889. In De Silehammer 15/2 t/m 15/4 is uitgebreid aandacht besteed aan de fabriek en directeur C. Treurniet.] Hiermede zijn de aanteekeningen in mijn dagboek van het jaar 1888 geëindigd.
Afbeelding: boterwikkel.

OPEN MONUMENTENDAG

Thema dit jaar: Boeren, burgers en buitenlui…
De Protestantse kerk van Blankenham is op zaterdag 9 geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 10 van 13.00-17.00 uur. In Blankenham zijn er schilderijen van Toon Willemsen, Ossenzijl en Henk Nijenhuis, Emmeloord. Foto’s van Cobie Reuvers, Emmeloord, en Karla Koelma, Blankenham, te bezichtigen. Ook zijn er panelen en beelden van de Beeldhouwclub “Skulptura”. En het goede doel is dit jaar wederom de St. Ayuda Maya. De Protestantse kerk van Kuinre is alleen op zaterdag 9 september geopend van 10.00 tot 16.00 uur. We proberen aan te sluiten bij het landelijke thema Boeren, burgers en buitenlui door een expositie in te richten over de dorps- en stadsomroepers. Daarnaast willen we aandacht besteden aan huisvlijt van vrouwen in vroegere tijden. Namens de Historische Vereniging IJsselham zullen we ook aanwezig zijn, met de nodige materialen. Op deze dag zijn ook de kerken van Scherpenzeel en Nijetrijne open. In Scherpenzeel is een expositie van quilts, gemaakt door quiltgroep de qwillekwebbels uit de buurt van Scherpenzeel. De invulling van deze dag in de kerk van Nijetrijne is nog niet bekend.

Kuunders Kwartiertje september 2017