In De Silehammer 26/3 staan vermeld militairen in Franse dienst ten tijde van Napoleon; onder hen Hendrik Anthonie de Haan, geboren te Kuinre 03.02.1793, gedoopt aldaar 10.02.1793.
Geen nadere gegevens, wellicht is hij vermist na de Veldtocht naar Rusland in 1812.
Hendrik Anthonie was ingedeeld bij het 70e Regiment Infanterie van Linie; stamboeknr. 13560. Zijn ouders zijn de Kuinder gemeentebode Jan de Haan (1761-1832) en Anna Maria Rijke (1762- 1838) uit Oldemarkt, ondertrouwd te Kuinre 10.04.1789, waarschijnlijk getrouwd te Steenwijk omdat Anna Maria daar toen woonde. Andere kinderen:
- Ida (IJda) de Haan (1791-1853), getrouwd met schoenmaker Jacob Peters Rood;
- Isabella (IJzabella) de Haan (1798-1876), getrouwd met schippersknecht Gerrit Kornelis Kok.

Interessant zijn Hendriks grootouders van vaderszijde:
predikant Jo(h)annes de Haan en Ida Verhoeve, beiden afkomstig uit Amsterdam.
Joannes (toen zo gespeld) de Haan kwam als kandidaat naar Kuinre op 25 oktober 1750 en bleef er tot zijn emeritaat op 6 mei 1781.
Joannes en Ida zijn in ondertrouw gegaan te Amsterdam op vrijdag 9 oktober 1750, hij 30 jaar, zij 27 [29] jaar, in aanwezigheid van zijn vader Andries de Haan en met consent van haar afwezige moeder Johanna Hakeling.
De naam De Haan komt veel voor. Wellicht komt in aanmerking de doop van Johannes de Haan op 26 juni 1720 in de Noorderkerk te Amsterdam. De ouders zijn houtzaagmolenaar Andries de Haan en diens tweede vrouw Maria Schellinger.
De naam Hakeling komt thans sporadisch voor in ZO-Groningen en het aangrenzende Emsland.

Het Trouwboek van Kuinre vermeldt hun ondertrouw in 1750; de originele spelling is gevolgd.

Den 3 oktober 1750 De Heer Johannes de haan van amsterdam beroepen predekant alhier, en Juffrouw Ida Verhoeve van Amsterdam Getrouwd den 29 Ocktober 1750 Van de kinderen, vermeld met doopdatum, zijn drie zeer jong gestorven (Johanna1, Pieter1, Piter2)
- Johanna1 ---.03.1752
- Andres 09.12.1753
- Pieter1 23.11.1755
- Johanna2 14.08.1757
- Jan 11.10. 1761; de latere gemeentebode, vader van militair Henrik Anthonie
- Piter2 08.01.1764
- Piter3 20.01.1765

Weduwnaar Johannes de Haan zou te Oldemarkt hertrouwen met weduwe Trijntje van Laar. De naam Van Laar kwam vrij veel voor in Oldemarkt, in doopboeken al vanaf 1697, met viermaal een Trijntjen/Trientjen. Het zal hier gaan om Trijntjen van Laar, gedoopt 25 december 1729, dochter van Hendrik(us) Willems van Laar, in 1742 volmacht van het kerspel Oldemarkt; zijn vader Willem van Laar was chirurgijn. Een zus van Trijntjen, Grietjen van Laar, gedoopt 22 januari 1741, trouwde in 1771 met Cornelis Smit, schoolmeester in Paasloo. De Van Laars behoorden kennelijk tot de notabelen van Oldemarkt.

Trijntjen van Laar is ondertrouwd 1 september 1757 in Oldemarkt, ondertrouwd 4 september in Wapserveen en getrouwd 18 september 1757 in Oldemarkt met Dom. Meinardus Tobias Dotingh proponent te Wapserveen. Een proponent is een theoloog die na een kerkelijk examen beroepbaar is verklaard. Meinard stamt vermoedelijk uit het notabele geslacht Dotingh, stadsbestuurders van Leeuwarden. Kuunders Kwartiertje december 2018 –4 Redactie De Silehammer. Hij is op 23 november 1752 vanuit Franeker uitgeschreven naar Schoterland en daar uitgeschreven op 8 november 1757 – waarheen is onbekend. Kennelijk heeft Meinard Dotingh gestudeerd aan de Universiteit van Franeker (1585-1811/43) oftewel de Academie van Friesland.

Johannes de Haan en Trijntje van Laar zijn in ondertrouw gegaan te Kuinre 3 september 1780:
Johannes De Haan Bedienaar des Goddelijken Woord en weduwnaar alhier met Mejuffrouw Trijnte van Laar weduwe aan de Oldemarkt
En ondertrouw te Oldemarkt 10 september 1780: Den WelEerw. Heer Johannes de Haan, weduwnaar van wijlen Mejuffrouw Ida Verhoeve, Bedienaar des H. Evangeliums in de Heerlijkheid Cuinre
Juffrouw Trijntjen van Laar, weduwe van wijlen den Eerw. Heer M.T. Dotingh in leven S.S.M. candidatus, wonende aan de Oudemarkt.
De Latijnse afkorting S.S.M. Candidatus betekent: Sacrae Scripturae Ministerii Candidatus, dat wil zeggen: Kandidaat voor de Bediening van de Heilige Schrift, dus kandidaat predikant.

In het Trouwboek van Kuinre staat bij de ondertrouw in een noot onder de tekst: NB: Verrigt in de tegenwoordigheijd van den Heer Scholtus en keurnoten;
En in een noot rechts van de tekst:
NB: Wegens de tussenkomende dood van de Bruijd op den 15 dezer maand, heeft de huwelijksbevestiging geen plaatze kunne hebben.

In het Trouwboek van Oldemarkt staat in een noot onder de tekst:
NB: Dit Huwelijk is niet voltrokken wegens het subiet overlijden van de bruid staande de proclamatien.

Een tragische afloop dus, al doet de formulering van de extra notities onbedoeld komisch aan.

In het boek van Roelof Kamman, Geschiedenis van Kuinre en Omgeving, staat op blz. 91:
Johannes de Haan, beroepen 1750, emeritus verklaard 1781, gestorven 1781.
Echter, in de handgeschreven lijsten met overleden personen komt zijn naam niet voor, niet in 1781, evenmin in de navolgende jaren. Zijn naam ontbreekt bij de Volkstelling van 1795.
Mocht De Haan elders zijn overleden, dan is een zoektocht onbegonnen werk. De gegevens op de genealogische site www.pondes.nl zijn in dit geval onbetrouwbaar, louter een gok. Wie weet meer?

Uitsnede uit het Trouwboek van Kuinre. Ondertrouw 3 september 1780 Johannes de Haan en Trijnte van Laar.

Kuunders Kwartiertje december 2018