d m uur Kind Ouders Getuigen akte no.

15

02

17.00

Femmigjen

Lucas Andries Mulder,veehouder 44j

Jeltjen Koenderts Dijkstra, 36j

Jan Glastra, verwer 37j

Jan Harms van Ens, kastelein 57j

1

26

03

10.00

Annigjen

Welmer Jans Hogeveen, arbeider 39j

Femmigjen Klaassen, 37j

Timen Alberts Koopman, schoenmakersknegt 60j

Karst Kroes, koopman 34j

2

29

05

23.00

Jan

Harm van der Linde, veehouder 28j

Geertjen Jettes Nieuwenhoud, 26j

Peter Fransen Coopman, logementhouder 30j

Albert Egberts de Boer, koopman 24j

3

09

06

20.00

Marrigjen

Klaas Jans van de Linde, veehouder 34j

Jentjen Hendriks ten Nabel, 28j

Harmen Kroes, koopman 48j

Jan Dirks de Jonge senior, schoenmaker 38j

4

20

10

20.00

Willempjen

Wiebe Willems Brandsma, veehouder 46j

Lammigjen Jans Duursma, 37j

Jan Dirks de Jonge senior, schoenmaker 38j

Johan Frederik Krumpelman, kleermaker 32j

5

12

12

14.00

Kornelis

Jan Kornelis de Boer, veehouder 31j

Petertjen IJzebrands Oosten, 27j

Jochem Glastra, kuiper 35j

Johan Frederik Krumpelman, kleermaker 32j

6

Historische Vereniging IJsselham logo IJsselham