d m uur Kind Ouders Getuigen

02

01

01.00

Remmelt

Barteld Remmelts de Boer, vheehouder 48j

Jantjen Reinders Steenbeek, 38j

Derk Kortenhorst, koopman 46j

Gerrit Harjer, kuiper 29j

29

01

16.00

Dirkjen Katharina

Engbert Boschloo, schoolonderwijzer 37j

Deeltje Kroes, 31j

Wouter Agterberg, koopman 62j

Roelof ten Hoorn, koopman 44j

27

02

22.00

Roelof

Reinder Jans Steenbeek, veehouder 28j

Jesjen Roelofs Meijnen, 28j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

Luite Siebes van Dijk, bakker 30j

02

03

09.00

Anthoon

Karst Kroes, koopman 25j

Sjoertje Kluwer, 20j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

Luite Siebes van Dijk, bakker 30j

06

03

22.00

Jacob

Klaas Jacobs Keizer, arbeider 32j

Jacobjen Alberts Mooij, 27j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

Luite Siebes van Dijk, bakker 30j

10

03

12.00

Lummigjen

Meine Wijpkes Koopmans, timmerman 35j

Wijbigjen Jans Koopmans, 34j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

Luite Siebes van Dijk, bakker 30j

18

03

20.00

Jan

Luite Siebes van Dijk, bakker 30j

Geertruij Lourens, 31j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

Reinder Jans Steenbeek, veehouder 28j

19

-3

11.30

Antjen

Roelof Jacobs Bovenkamp, schipper 33j

Jantjen Hendriks Hagen, 27j

won te Wouds End;

het kind is geboren in zijn vaartuig

Jan de Haan, gemeentebode 63j

Luite Siebes van Dijk, bakker 30j

21

03

04.00

Anne (z)

Its Koster, timmerman

Hesselina Makkinga, 28j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

Luite Siebes van Dijk, bakker 30j

28

03

22.00

Immigje

Harmen Berends Boersma, timmerman 31j

Grietjen Hartkamp, 28j

Joh.de Witt, predikant der Herv.Gem.32j

Hette Fledderus, heel en vroedmeester 39j

30

03

20.00

Petrus

Peter de Jonge, kroeghouder 62j

Petertjen Harmens Scheper, 32j

Joh.de Witt, predikant der Herv.Gem.32j

Hette Fledderus, heel en vroedmeester 39j

06

04

18.00

Lambert

Willem van der Werken, veehouder 25j

Feijtjen de Vries, 23j

won te Blankenham, kind in Kuinre geboren

Jan de Haan, gemeentebode 63j

Luite Siebes van Dijk, bakker 30j

13

04

12.00

Blham

Jacobjen

Hendrik Donker, veehouder 27j

Wijbigjen Jettes Nieuwenhout, 19j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

Luite Siebes van Dijk, bakker 30j

18

04

04.00

Franciscus Hendricus

Hendrik Muller, koopman 37j

Johanna Petronella Reineke, 38j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

Hette Fledderus, heel en vroedmeester 39j

19

04

06.00

Johanna

Salomon Blok, slager 34j

Hendrikje Jacobs Elkan, 30j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

Hette Fledderus, heel en vroedmeester 39j

20

04

03.00

Blham

Wijbe

Johannes Jans Nieuwenhout, veehouder 55j

Jantjen Wijbes Nijhout, 36j

Jannes Hartman Donker, veehouder 68j

Jan Harms van Ens, veehouder 48j

01

05

23.00

Grietjen

Willem Pellen de Lange, arbeider 40j

Johanna Buisman, 30j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

Luite Siebes van Dijk, bakker 30j

16

05

02.00

Blham

Klaasjen

Jan Volkens Genemuiden, arbeider 39j

Grietjen Snoek, 38j

Luite Siebes van Dijk, bakker 30j

Gerhardus Makkinga, kroeghouder 37j

19

06

20.00

Aafjen

Roelof Wagter, bakker 38j

Antjen Makkinga, 30j

Jan Jochems Oost, scheepstimmerm.knegt 25j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

22

06

02.00

Barend

Sietse Dubbelds Pereboom, winkelier 39j

Lammina Steunenbrink, 37j

Jan Gerrits Glastra, verwer 38j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

27

06

11.30

Jochem

Jan Jochems Oost, scheepstimmerm.knegt 25j

Johanna Roel,ofs, 20j

Roelof Wagter, bakker 38j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

02

08

05.00

Blham

Hendrik

Hartman Donker, veehouder 42j

Elizabeth Kok, 37j

Wouter Agterberg, koopman 63j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

02

08

10.00

Romke

Hielke Ottes de Beer, bakker 31j

Johanna Johannes Tekelema, 29j

Wouter Agterberg, koopman 63j

Derk Kortenhorst, koopman 47j

02

08

12.00

Jantjen

Hendrik Buis, scheepstimmermansknegt 30j

Klaasjen Jans Attinga, 27j

Wouter Agterberg, koopman 63j

Derk Kortenhorst, koopman 47j

02

08

21.00

Meintjen Geerts

Niet genoemde vader

Jantjen Roelofs Duin, dienstmeid 23j, dv wijlen Roelof Jans Duin & Meintjen Geerts; het kind is geb. ten huize van Alte Jacobs Hardenberg

Hette Fledderus, heel en vroedmeester 40j

Wouter Agterberg, koopman 63j

Derk Kortenhorst, koopman 47j

11

08

08.30

Lambertus

Wilhelmus Leenderts, arbeider 33j

Maria Mulewijk, 26j

won te Steenbergen; [kind is 29.08.1825 in een keet te Kuinre overleden]

Hette Fledderus, heel en vroedmeester 40j

Albert Timens Koopmans, slager 22j

14

08

01.00

Blham

Hiltjen

Koop Ruardij, veehouder 34j

Renske Willems Brandsma, 23j

Joh.de Witt, predikant te Kuinre 32j

Jacob Jans Keizer, veldwagter 64j

22

08

02.00

Antonet (d)

Leopoldus Teezouter, arbeider dijk 29j

Anna Maria de Polfer [?], 29j

won te Ertfeld

Hette Fledderus, heel en vroedmeester 40j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

23

08

03.00

Grietjen

Klaas Bloemer, arbeider 21j, erkent de vader te zijn, het kind te hebben gehad van

Jannetje Vonk, 26j

Jan van den Bosch, notaris 54j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

11

09

01.00

Blham

Wichertjen

Anne Ruardij, arbeider 28j

Wichertjen Wichers Oost,

Derk Kortenhorst, koopman 48j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

17

09

20.00

Aaltje

Melis Volkerts de Vries, arbeider 32j

Aaltjen Paauw, 33j

Kornelis Jacobs de Groot, zeilmakersknegt 41j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

20

09

11.30

Roelof

Kasper Haijes van der Werff, scheepstimmermansknegt 33j

Neeltjen Buisman, 29j

Evert Alberts van Vels, arbeider 27j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

22

09

23.00

Maria Gesina

Pieter Koopmans, schipper 35j

Lummigjen Boekhorst, 31j

Dubbeld Tjeerde, schoenmaker 61j

Anthoon Scholten, koopman 53j

26

09

05.00

Aukjen

Anthoon Jagtman, arbeider 21j

Minke Hendriks Kezekamp, 21j

Derk Kortenhorst, koopman 48j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

07

10

00.30

Machiel

Hein Alberts Koopmans, koopman 44j

Teunisje Jans Koopmans, 31j

Wouter Agterberg, koopman 63j

Jan de Haan, gemeentebode 63j

22

10

14.00

Isbrand

Pieter Jacobs Kuipers, schipper 27j

Aukjen Isbrands van der Wal, 35j

Hendrik Buis, scheepstimmermansknegt 30j

Jan Dirks de Jonge, schoenmaker 29j

24

11

01.00

Marrigjen

Harmen Franssen Eleveld, schippersknegt 22j

Harmijntjen Dirksen, 22j

Jan de Haan, gemeentebode 64j

Timen Alberts Koopmans, slager 52j

11

12

10.00

Sipke

Botte Haijes van der Werff, scheepstimmermansknegt 27j

Geertjen Sipkes de Jong, 32j

Jan de Haan, gemeentebode 64j

Harmen Anthonij Beld, arbeider 30j

22

12

14.30

Fokjen

Adam Lens, schipper 40j

Meijntjen Jans Zandman, 32j

Peter Regneris van Veen, veehouder 55j

Harmen Berents Boersma, timmerman 32j

29

12

01.00

Maria Jacoba

Harmen Anthonij Beld, arbeider 30j

Angeniesje Willems Meuwes, 32j

Jan de Haan, gemeentebode 64j

Hielke Ottes de Beer, bakker 32j

29

12

24.00

Roelof Thijssen

Kornelis Alberts Koopmans, koopman 37j

Grietje Reitzes, 32j

Wouter Agterberg, koopman 63j

Harmen Kroes, koopman 40j

Historische Vereniging IJsselham logo IJsselham