d m uur Kind Ouders Getuigen

03

01

23.00

Trijntjen

Harmen Croes, koopman 30j

Rikjen Lamberts Damstra, 39j

Wouter Agterberg, 54j

Jan Buisman Senior, 56j

24

01

23.30

Hendrikjen

Lucas Mulder, boer 29j

Jantjen Cornelis Pereboom, 25j

won te Agterveen

Wouter Cornelis Boersma, 36j

Toon Beld, 47j

03

02

13.00

Blham

Rommert Wijbes

Wiebe Rommerts Brandsma, boer 30j

Trijntjen Donker, 27j

J. van den Bosch, 44j

Machiel D. Pereboom, 33j

03

02

04.00

Mozes Jesaijes

Mozes Jesaijes de Vries, koopman 44j

Judik Mozes Blog, 32j

W. Agterberg, 44j

Jan de Haan, 54j

04

02

13.00

Jan

Klaas Peters Spitze, boer

Grietjen Woud, 32j

W. Agterberg, 44j

Jan de Haan

10

02

21.00

Blham

Roelof

Meine Roelofs Meijnen, boer 27j

Aafjen Steenbeek, 24j

Wouter Agterberg, 54j

J.H. Donker, 59j

13

02

23.30

Jantje

Roelof Harder, cuipers baas 33j

Aaltje Roek, 25j

Engbert Boschloo, 28j

Laurens Roek, 29j

13

02

07.00

Gerhardus

Roelof Wagter, bakker 28j

Antje Makkinga, 25j

Jacob Jans Keizer, 55j

Jacob Molenberg, 28j

21

02

03.00

Kornelis

Laurens Roek, smitsbaas 29j

Grietjen Zwaders, 28j

F.A.I. Elling, 45j

├łngbert Boschloo, 28j

26

02

19.00

Pieter

Jacob Molenberg, schipper 28j

Geertjen Klaassen Kuiper, 26j

Roelof Wagter, 28j

Jacob Jans Keizer, 55j

10

04

07.00

Margreta Rutgera

Roelof ten Hoorn, koopman 35j

IJtjen Huisman, 34j

Harmannus Coops Fledderus, 45j

Wouter Kornelis Boersma, 47j

21

04

23.00

Blham

Marrijgje

Barteld Remmelts de Boer, boer 39j

Jantje Reinders Steenbeek, 29j

Dirk Kortenhorst, 36j

Lambert Hermens Damstra, 59j

30

04

09.30

Blham

Lucia Harmanna

Bouritius

Johan Bouritius van Lon, predikant

Margaretha Wijnsdorp, 26j

J.H. Donker, 59j

Hermen Jans Beld, 60j

07

05

05.00

Blham

Koop

Sake Klaassen van Veen, boer 46j

Sijgje Joh. Wagter, 43j

Gerhardus Makkinga, 28j

Dirk Kortenhorst, 36j

23

05

07.00

Jan

Adam Jans Lens, arbeider 30j

Meintjen Jans, 23j

Wouter Agterberg, 54j

Jan van den Bosch, 44j

29

05

24.00

Blham

Andries

Jacob Andries Hardenberg, boer 52j

Cornelisjen Alten, 42j

Gerhardus Makkinga, 28j

Jan Roelofs Buis, 24j

11

06

04.00

Willeke

Jan Willekes Holverda, schippersknegt 32j

Klaasjen Wilkes, 41j

Klaas Martens de Vries, 66j

Arent Jans Buis, 53j

16

06

01.00

Saakjen

Ime Geerts Koopmans, koopman 32j

Hendrikjen Fledderus, 37j

Douwe Jans Leuwerink, 52j

Dirk Jans Zwader, 33j

18

06

19.00

Petronella Alberta

Peter Jans Tadema (overleden)

Petronella Hendrica Reinike, 30j

Jan Oenen Tadema, koopman 57j

Engbert Boschloo, 28j

Wouter Agterberg, 54j

24

06

05.00

Grietjen

Kasper Haijes van der Werf, scheepstimmermansbaas 23j

Neeltjen Willems Buisman, 20j

Arent Jans Buis, schoenmakersbaas 53j

Gerhardus Makkinga, kastelein 28j

04

07

02.00

Lambert

Wiepke Alberts Koopmans, koopman

Annigje Lamberts Damstra, 26j

Jan de Haan, bode 54j

Its Jans Koster, timmermansbaas 48j

14

07

11.00

Berendina Helena Hendrica

Mechiel de Zwart, kleermaker

Johanna Rouwendal, 37j

Simon Lamberts Boterkooper, 29j

Dirk Kortenhorst, 38j

13

07

04.00

Jan Luiten

Luite Jans van Vels, arbeider 34j

Antjen Geerts, 27j

Gerhardus Makkinga, 28j

Arent Jans Buis, 53j

26

07

18.00

Blham

Jentje

Teunis Ziel, boer 25j

Willempjen Nieuwenhoud, 32j

Dirk Kortenhorst, 38j

Klaas Spitze, 33j

07

08

16.00

Hendricus

Arrien Klaassen de Jonge, arbeider 40j

Stijntjen Jans Huisman, 36j

Egbert Alberts de Boer, 39j

Jan Oenen Tadema, 57j

15

08

05.00

Gosse

Wouter Cornelis Boersma, boer 38j

Akkes Gosses, 31j

Laurens Hartkamp, 22j

Jan de Haan, 55j

27

08

15.00

Jannetje

Egbert Alberts de Boer, schipper 39j

Gerritjen Kornelis van de Woude, 34j

Arent Jans Buis, 53j

Wouter Kornelis Boersma, 38j

07

09

20.00

Blham

Albert

Geert Alberts Koopstra, boer 36j

Grietjen Jan Wagter, 33j

Anthoon Scholten, 45j

Douwe Leuwerink, 52j

15

09

09.00

Albertjen

Cornelis Alberts Koopmans, koopman 28j

Grietjen Reijses, 22j

Laurens Hartkamp, 23j

Jan de Haan, 54j

02

10

13.00

Barteld

Willem Bartelds Kuiper, arbeider 24j

Trijntjen Dirks Pereboom, 25j

Roelof Meijnen Meijnen, 55j

Jannes Hartman Donker, 59j

07

10

01.00

Hilligjen

Gerhardus Makkinga, casteleijn

Jacobjen Terwisga

Laurens Hartkamp, 23j

Jan Lamberts Damstra, 26j

12

10

01.00

Blham

Wietsjen

Jan Volkens Genemuiden, arbeider

Grietje Snoek

Hein Alberts Koopmans, 36j

Lambert Harmens Damstra, 60j

15

10

04.00

Blham

Wijbigjen

Jan Johannes Wagter, boer 24j

Renske Willems Brandsma, 21j

Laurents Hartkamp, 23j

Timen Alberts Koopmans, 43j

30

10

20.00

Grietjen

Siemon Lamberts Boterkooper, schoenm. 29j

Akke Jans Snoek, 32j

Laurens Hartkamp, 23j

Dirk Zwaders, 33j

01

10

01.00

Gerrit

Egbert Gerrits Harder, schippersknegt

Aaltjen Wichers Mink, 32j

Hette Fledderus, vroedmeester

Laurents Hartkamp, 23j

Jan de Haan, 55j

04

11

20.00

Jan

Jan Jans Buisman jr, schoenmaker

Jantjen Dubbelds de Vries

Jan de Haan, 55j

Jacob Jans Keizer, 52j

11

11

14.00

Blham

Grietjen

Pelle Willems de Lange, boer

Marrigjen Gosses, 33j

Douwe Leuwerink, 54j

Simen Lamberts Boterkoper, 30j

08

12

13.00

Wijbigje

Luite Pellen de Lange, boer

Willempkje Fakes Veenema, 28j

Jan de Haan, 55j

Timen Alberts Koopmans, 43j

Historische Vereniging IJsselham logo IJsselham